Upcoming Lectures

©Luca Gabino  ©Yukikazu Ito
Akihisa HIRATA: Discovering New
May 31, 2018 | Iino Hall
Lecturer: Akihisa Hirata
Related Exhibition
Akihisa Hirata  Exhibition

©Kenshu Shintsubo
Ryuji Fujimura Lecture
August 9, 2018 | Iino Hall
Lecturer: Ryuji Fujimura
Related Exhibition
Ryuji Fujimura Exhibition

©Yoshiaki Tsutsui
Tsuyoshi Tane
October 20, 2018 | Iino Hall
Lecturer: Tsuyoshi Tane
Related Exhibition
Tsuyoshi Tane Exhibition

©Hisao Suzuki
RCR Arquitectes
January 24, 2019 | Iino Hall
Lecturer: RCR Arquitectes
Related Exhibition
RCR Arquitectes Exhibition