Poster

HOUSES OF MAYUMI MIYAWAKI


AROUND THE TABLE


'00 Mar.3 - '00 Apr.28

scene 1

scene 2
Photo by Nacása & Partners
Symposium : MAYUMI MIYAWAKI
Jun.10 , Tokyo,Sogetsu Hall
Kengo KUMA, Hiroshi HARA, Riken YAMAMOTO, Makoto UEDA(chairman)
Seminar : Kukanjutsu-Koza 09
Jun.15 - Jul.4
Yoshihumi NAKAMURA, Jun AOKI, Yoshiharu TSUKAMOTO, Hiroshi NAITO, Yoko KINOSHITA, Makoto WATANABE,Kazuyo SEJIMA


Copyright © 2001 TOTO LTD.