Poster

100th Exhibition


Architecture of Tomorrow


'02 Sep.3 - '02 Oct.5

Exhibitors
Aoki Jun , Aterier Bow-wow , Abe Hitoshi , Ishiyama Osamu , Isozaki Arata , Ito Toyo , Kishi Waro , Kuma Kengo , Kojima Kazuhiro/C+A , Shinohara Kazuo , Sejima Kazuyo , Sogabe Masashi , Chiba Manabu , Design Neuob , Naito Hiroshi , Nishizawa Ryue , Hasegawa Itsuko , Hara Hiroshi , Maki Fumihiko , Fujimoto Sosuke , Fujimori Terunobu , Maki Fumihiko , Matsubara Hironori , Yamashiro Satoru , Yamamoto Riken , Yoshimura Yasutaka
scene 1 scene 2
Photo by Nacása & Partners
Symposium : Architecture of Tomorrow
Sep.4, Sep.7, Sep.11, Sep.14, Sep.18, Sep.21, Sep.25, Sep.28, Oct.2, Oct.5
Tokyo, KenchikuKaikan Hall


Copyright © 2003 TOTO LTD.